Bæredygtigt fiskeri

Skagenfood ønsker at bidrage til skånsomt og bæredygtigt fiskeri, samtidig med at kvaliteten af fisken skal være den bedste.Kutter Strandby havn, sommer

Skånsomt fiskeri er vigtigt for Skagenfood og Skagenfood køber primært fisk fra både, der har været på havet i 1-2 dage, og som har fisket i Skagerrak og Nordsøen. Skagenfood foretrækker at købe fisk, der er fanget af snurrevodskuttere, mindre trawlkuttere og fartøjer der fanger med line.

Skagenfood køber hovedparten af fisk fra auktionen i Strandby. Og netop flåden af fiskefartøjer i Strandby bidrager aktivt til bæredygtigt fiskeri og følger EU-reglerne. 

Derudover køber Skagenfood også fisk fra de øvrige nordjyske havne, og når vejret ikke er godt og antallet af danske landinger falder, køber vi også fisk fra bl.a. Island, Færøerne og Norge eller fra Aqua kulturer. Fisk fra Island er typisk rødfisk, skærising eller kuller.

Laks kommer fra typisk fra norske og færøske havbrug og fås både konventionelle og økologiske. De rødfisk som Skagenfood køber er linefangede, MSC certificerede og kommer fra Island. 

Hele 84% af de samlede danske landinger af fisk er MSC certificerede (iflg. kontorchef Ole Lundberg Larsen fra Danmarks Fiskeriforening, juni 2017). 

På den sorte liste

Skagenfood køber ikke fisk fra disse truede fiskearter:

  • Ål
  • Sværdfisk
  • Pangasius
  • Haj (pighaj)
  • Blåfinnet tun
  • Storøjet tun

Skagenfood køber kun tun fra arterne gulfinnet tun og albacore tun fanget på line.

MSC

Skagenfood er certificeret af MSC og godkendt til at sælge MSC certificerede fisk. MSC er et certifikat, som garanterer bæredygtigt og skånsomt fiskeri. Skagenfoods MSC nr. er C-ID-52054.

Læs mere om danske fiskeres arbejde for bæredygtigt fiskeri her.

Det er vigtigt at pointere, at der findes fiskeri, der er bæredygtigt, selvom det ikke er MSC certificeret. Men MSC er en sikkerhed, der bestemt er værd at støtte.

Danske fiskeres producentorganisation arbejder hårdt på, at få så mange danske fisk MSC certificeret som muligt. Alle fartøjer i Strandby er således medlem af danske fiskeres producentorganisation, og både fiskeriauktion og samlecentral er MSC certificeret.

Skagenfood arbejder sammen med andre fiskevirksomheder, som også er MSC certificeret. Særligt af miljøhensyn favoriserer vi MSC certificerede fisk fra Danmark, da transport fra udlandet belaster såvel miljø som økonomi.

Generelt har MSC certificeringen 3 hovedformål:

  • Selve bestanden af fisk skal være bæredygtigt fisket eller være på vej til at blive det 
  • Fiskeriet skal være effektivt, så man fortsat sikrer bæredygtigheden og økosystemerne 
  • Fiskeriet skal være skånsomt overfor havmiljøet og økosystemet, herunder havbunden, fugle, havpattedyr mv.

MSC mærket fisk fortæller ikke noget om de benyttede fiskeredskaber. MSC mærket fisk kan således godt være fanget med store trawlere, der kan være hårde ved havbunden. Se denne artikel fra Politiken der påpeger nogle problemstillinger omkring MSC.

I vores Skånsomme fiskepakke er fisken ALTID fanget med skånsomme fiskeredskaber, der ikke ødelægger havbunden.  Og det samme gælder for fisken i vores måltidskasse Xtra Grøn Hverdag. 

ASC

Skagenfood er certificeret af ASC og godkendt til at sælge ASC certificerede fisk. ASC er et certifikat, som garanterer bæredygtig opdræt af fisk. Skagenfoods ASC nr. er C-ID-00626.

ASC ønsker at sikre forbrugerne et miljøvenligt og socialt ansvarligt valg af opdrættede fiskeprodukter.

Nogle af de væsentligste mål med ASC-mærket er at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande, at undgå påvirkning af vand- og landmiljø omkring opdrætsstederne, at begrænse forbruget af kemikalier til et absolut minimum samt at sikre gode sociale forhold.

Dertil kommer, at ASC opdrættede fisk fodres med fiskemel lavet fra bæredygtigt fiskeri, og de har mere plads at bevæge sig på en konventionelt opdrættede fisk.

Skagenfood køber bl.a. laks der er ASC certificerede.

Laks

Skagenfoods koncept er friskfangede fisk fra havene omkring os. Men Skagenfood tilbyder også fisk fra opdræt. Og opdrættede fisk giver jævnligt anledning til debatter omkring sundhed og opdrætsmetoder. Se vores side omkring norsk laks, der indeholder links til tv-udsendelse, artikler, rapporter og anden viden om emnet.

Skagenfood tilbyder også laks fra Færøerne, Island og sågar Danmark er begyndt at producere laks.

Økologi

Skagenfood tilbyder også økologisk opdrættede fisk som ørred og laks. God plads, lille medicinering og skånsom håndtering af fisken sikrer god dyrevelfærd.

Særligt om Strandby

Fiskekutterne i Strandby er mindre fiskekuttere, som typisk kun er på havet nogle få dage ad gangen. Dermed er fisken mere frisk, når den indleveres til auktionen i Strandby, og kutterne bruger mindre brændstof på transport til og fra fangststederne. Samtidig har mange af fartøjernes ejere, siden ændringen af den danske fiskeriregulering i 2007, opkøbt rettigheder fra andre fartøjer og herved optimeret driften af fartøjet, herunder reduceret udsmid af bifangster.

Derudover er der lavet forbedringer omkring håndtering og kvalitetsbehandling af fangsten, og der er gjort mange tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet for besætningen. Fartøjerne er opdaterede til nutidens krav til at levere fisk af god kvalitet til fiskeriauktionen.

Der fiskes fortsat med snurrevod fra Strandby. Fiskeri med snurrevod er en meget bæredygtig og skånsom fangstmetode. Fiskene er stadig i live, når de fanges, fordi de fanges i små mængder, og slæbene er meget korte. Det betyder, at fisken har en meget høj kvalitet. Samtidig skånes havbunden og brændstofforbruget er ligeledes mindre end ved trawlfiskeri.